RMA_PCN: AH02

توضیحات

تیم «رای‌نو» برای جذب افراد با استعداد در زمینه‌ی اجرا و مجری گری از طریق اینستاگرام این «استاپ‌موشن» را تولید کرد.
این ویدیو با تصویر سازی و عکاسی به روش «استاپ‌موشن» تولید شده، و در ادامه در استودیوی رای‌نو نریشن به آن اضافه و نهایتا با استفاده از تکنیک «موشن‌گرافیک» تدوین شده است.